Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ
Νομική μορφή
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΞΑΝΘΗΣ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗ 24
Δήμος ΞΑΝΘΗΣ
Περ. ενότητα ΞΑΝΘΗΣ
67100
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ ΞΑΝΘΗΣ
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
https://www.adesmeuti.gr/