Αποφάσεις Δ/νσης Εποπτείας για την καταχώριση εφημερίδων περιφερειακού και τοπικού τύπου στο ηλεκτρονικό Υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου του άρθρου 26 του ν. 5005/2022 (Α’ 236)

Συμπλήρωση – Τροποποίηση της υπό στοιχεία Ε/897/2023 Απόφασης της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης

Καταχώρηση εφημερίδων περιφερειακού και τοπικού τύπου στο ηλεκτρονικό Υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου του άρθρου 26 του ν. 5005/2022 (Α’ 236) / ΑΔΑ9Β3Η46ΜΓΨ7-ΜΙΨ

1η Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Ε/897/2023 Απόφασης της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης

Καταχώρηση εφημερίδων περιφερειακού και τοπικού τύπου στο ηλεκτρονικό Υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου του άρθρου 26 του ν. 5005/2022 (Α’ 236) / ΑΔΑΨ18746ΜΓΨ7-2Ψ3

2η Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Ε/897/2023 Απόφασης της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης

Καταχώρηση εφημερίδων περιφερειακού και τοπικού τύπου στο ηλεκτρονικό Υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου του άρθρου 26 του ν. 5005/2022 (Α’ 236) / ΑΔΑ677Φ46ΜΓΨ7-667

3η Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Ε/897/2023 Απόφασης της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης

Καταχώριση εφημερίδων περιφερειακού και τοπικού τύπου στο ηλεκτρονικό Υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου του άρθρου 26 του ν. 5005/2022 (Α’ 236) / ΑΔΑ97ΘΦ46ΜΓΨ7-ΛΤΡ

4η Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Ε/897/2023 Απόφασης της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης

Καταχώριση εφημερίδων περιφερειακού και τοπικού τύπου στο ηλεκτρονικό Υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου του άρθρου 26 του ν. 5005/2022 (Α’ 236) / Ψ0ΦΖ46ΜΓΨ7-ΞΚ7

5η Τροποποίηση της υπό στοιχεία Ε/897/2023 Απόφασης της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης

Καταχώριση εφημερίδων περιφερειακού και τοπικού τύπου στο ηλεκτρονικό Υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου του άρθρου 26 του ν. 5005/2022 (Α’ 236)